Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
                                                                  
Schrijfonderwijs Voorbereidende schrijfoefeningen:

 

 

logoVoorbereidende schrijfoefeningen

    Algemene didactische aanwijzingen Manipulatieve motoriek    
Kracht doseren Richtingsverandering Stop en startbewegingen Snelheid maken Vloeiendheid van bewegen Nauwkeurigheid
    Voorbereidende lettervormen    

 

 

Algemene didactische aanwijzingen

In dit hoofdstuk geven we oefeningen die als voorbereidende schrijfoefeningen door de klas kunnen worden gedaan. Deze oefeningen kunnen bijvoorbeeld in de vormtekenlessen, of in oefenkwartiertjes, of in lessen waar kinderen zelfstandig moeten werken hun plaats krijgen. We geven eerst wat didactische aanwijzingen in de verschillende fasen van de les. Daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de aanwijzingen van drs. Van Engen uit het boek ‘schrijven als oefenvak’. We hebben de aanwijzingen geordend in:

oriëntatie; dat wat je doet voor het daadwerkelijke tekenen en schrijven,

tijdens het werken; dat wat je doet als de kinderen aan het werk zijn, en

na afloop; dat wat je aan het einde van de les doet.

 

Oriëntatie

 

Tijdens het werken

 

Na afloop

 

 

Wat de kinderen allemaal moeten leren

Kinderen die leren schrijven moeten een heleboel vaardigheden onder de knie krijgen:

We hebben onze aanwijzingen en voorbeelden geordend per vaardigheid. Maar natuurlijk werk je altijd aan meerdere vaardigheden tegelijk, bij een tekening die gaat over ‘vloeiendheid van bewegen’,  leer je ook kracht doseren bijvoorbeeld. We leggen eerst steeds uit wat er onder de vaardigheid wordt verstaan en waarom het belangrijk is om deze te oefenen. Vervolgens geven we voorbeelden van oefeningen en waar nodig nog een toelichting daarop.

 

Aanleren voldoende manipulatieve motoriek:

Kinderen moeten leren hun bewegingen zo te sturen dat er op papier komt wat hun bedoeling is. Wanneer kinderen voor het eerst gaan tekenen, zien ze een schrijfspoor ontstaan als resultaat van hun bewegingen. Enige tijd later herkennen ze daar voorstellingen in. 'kijk mamma, ik heb een vosje getekend!' Naar mate ze dat vaker hebben ervaren, plannen ze hun tekenwerk. Ze willen bijvoorbeeld iets maken dat lijkt. Ze willen bijvoorbeeld een cirkel kunnen tekenen die gesloten is. Om dat te kunnen doen, moeten ze beschikking hebben over voldoende manipulatieve motoriek, ze moeten in staat zijn om hun hand zo te sturen dat ze kunnen voorspellen wat er op papier komt.

 

a. Dwalen (voor kinderen die teveel spanning hebben op de greep)

Deze oefeningen zijn geschikt om te doen met kinderen die teveel spanning hebben op de potloodgreep. Spelenderwijs dwaal je over het papier, niet gehinderd door een voorstelling die correct moet zijn. Ook in hogere klassen kunnen dergelijke oefeningen ingebouwd worden bij kinderen die te hard drukken op het papier.

Dwalen, voor kinderen die teveel spanning hebben op de greep

 

eerstepagina 002 kopie 3eerstepagina 002 kopie 2

              dwalen met gebogen lijnen                            dwalen met rechte lijnen 

b. Rechte en de kromme

In de eerste periode van de eerst klas wordt veel aandacht aan het maken van deze rechte en gebogen lijnen besteed. Het zijn de twee oerbewegingen van alle vormen. De rechte lijn die van boven naar beneden gaat symboliseert de ik- inslag, het incarnatiemoment van een mens die rechtop staat. De rechte lijn die van links naar rechts wordt getekend symboliseert de tijdslijn waar ieder mens zich in begeeft: tussen verleden (links) en de toekomst (rechts). Waar deze beide lijnen elkaar ontmoeten in het midden van een kruispunt, is de mens in het hier en nu weergegeven. De gebogen lijnen, geven de beweeglijkheid weer, zij verbinden net zoals het water stroomt, alle richtingen op harmonieuze wijze met elkaar. De mens handelt vanuit richting (rechte lijnen) en beweging, inleving, meevoelen (gebogen lijnen). Het spreekt voor zich dat het werken met rechte en kromme lijnen, geen oefening is die uitsluitend aan het begin van het schrijfonderwijs wordt gedaan.

rk richting

 

rechte, horizontaal en vertikaal

             rkritmes               rkgrootklein rechte in ritmes, van groot naar klein           

         rechte in ritmes,  ritmisch onderbreken

 

recht krom      eerstepagina 002 kopie

                       rechte, van richting veranderen                                                            rechte, kriskras

eerstepagina 001 kopie 3

rechte vanuit een centraal punt

Al deze oefeningen zijn natuurlijk ook met gebogen lijnen te maken.

eerstepagina 001 kopie 2_bewerkt-1

                                                      kromme in elkaar

c. Hoeken en bochten
Door richting verandering te combineren met rechte en kromme lijnen, ontstaan hoeken en holle en bolle vormen.

eerstepagina 001 kopie

dwalen met hoeken

rechtelijnen 001 kopie 4

                                                   willekeurige hoeken in lijnen

 

              rechtelijnen 001 kopie 3rechtelijnen 001 kopie 2

                    herhaalde bewegingen                            kruisende vormen

 

rechtelijnen 001 kopie                            driehoekn 001 kopie 2     

                     groot naar klein                                          ritmische vormen            

 

                                   driehoekn 001 kopie

 

                                               stromende oefeningen met hoeken

 

 

veranderende driehoeken - kopie     

veranderende driehoeken

  

De hoekige lijnen kunnen ook geoefend worden aan geometrische vormen.

 

 

metamorfose hoekig                 metamorfose

metamorfose oefening van                        metamorfose oefening van
recht naar hoekig                                     golvend naar recht

Metamorfose oefeningen zijn in de tweede klas een goed instrument om de rechte lijn en de gebogen lijn te oefenen. Twee voorbeelden: van recht naar hoekig en van golvend naar recht.


d. Cirkels en andere gesloten vormen

Naast tekeningen in lijnen en guirlandes, kunnen de rechte en kromme ook getekend worden in gesloten vormen.

druk 001                       druk 001 kopie

                              cirkel                                                            cirkels om punten

 

rechthoekenvrije gesloten vorm

 

                    vrije gesloten vorm                                          rechthoeken

e. Kruisingen en lemniscaatoefeningen
Een combinatie van lijnen tekeningen en gesloten vormen zijn bijvoorbeeld de lemniscaat vormen. Deze vormen hebben een sterk harmoniserende werking op drukke kinderen en kunnen geschikt zijn om een tijdlang dagelijks met een klas te oefenen in diverse variaties en richtingen.

lemniscaat staand      lemniscaat staand   liggendelemniscaatgrootklein                 rechtop                            liggend                                onregelmatig   

 

 

               lemniscaat om cirkels          lemniscaat in twee richtingen                           
lemniscaat om cirkels                        lemniscaat in twee richtingen

 

 

 

 

lemniscaat in hoekige lijnen

 

 

 

 

 

 

 

                                             lemniscaat in hoekige lijnen

f. spiralen

De zich inwikkelende spiraal vertegenwoordigt de incarnerende beweging en de uitwikkelende spiraal de excarnerende. Kinderen die druk zijn worden rustiger door het tekenen van inwikkelende spiralen, kinderen die teveel in zichzelf zijn opgesloten kunnen losser worden door het tekenen van zich uitwikkelende spiralen.

inwikkelende spiraal              (2)     

spiraal buiten                           

 

                             inwikkelende spiraal                           uitwikkelende spiraal

 

 

               spiraal binnen en buiten                          spiraalbewegingen

in en uit in een beweging                     inwikkelende beweging met lussen

 

 

 

 


Kracht doseren:

Schrijfbewegingen stromen over het papier waarbij het schrijfspoor een indruk maakt van spanning en ontspanning.

Opgaande bewegingen worden vanuit de ontspanning gemaakt. De neergaande bewegingen worden met kracht, met spanning aangezet. Zo laat het schrijfspoor spanning en ontspanning, inademing en uitademing, een incarnerende en excarnerende beweging zien. Om dit tot stand te kunnen brengen in het schrijven zijn oefeningen in het doseren van druk belangrijk. Het lukt het beste met een zacht potlood van goede kwaliteit. Kinderen die met te weinig druk schrijven, laten een licht en vaak bibberig schrijfspoor zien. Voor deze kinderen zijn de volgende oefeningen bijzonder geschikt.

 

a.dwalen met en zonder druk

 

Zie hiervoor tevens 1a maar nu ligt het accent op de druk.

 

 

druk 001 kopie 2                    druk 001 kopie 3

           dwalen met druk                         allerlei vormen met veranderende druk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. grote gesloten vorm met inkleuren

inkleuren 001 kopie 4    

                                        ingesloten vormen in cirkel

 

 

   inkleuren 001 kopie 3

ingesloten vorm in driehoek

 

Door de kinderen met een kleur te laten werken en ze nauwkeurig vormen in te laten kleuren leren ze om nuanceverschillen binnen een kleur tot stand te brengen. Donker, licht of van donker naar licht kunnen ontstaan door het meer of minder druk uit te oefenen op het schrijfmateriaal.

       

c. guirlandes met opwaartse en neerwaartse druk

Twee voorbeelden die op vele van de hier afgebeelde oefeningen zijn toe te passen.

 

 

inkleuren 001 kopie        

guirlandes met druk

 

inkleuren 001 kopie 2

                   `                          golflijn met druk

 

 

d. Stippen zetten, prikken

puntjepuntje 001 kopie 3

stippen in een gesloten vorm

 

Om een stip te zetten is een beweging nodig met een sterke en gestuurde druk op het schrijfmateriaal.
Jonge kinderen die veel moeite hebben met het doseren van de druk op de potloodpunt kunnen geholpen worden door het oefenen met prikwerkjes.

puntjepuntje 001 kopiepuntjepuntje 001 kopie 2krassen 001 kopie 3

  cirkel om stippen              golvende lijn om stippen          guirlande om stippen 

 

Bovenstaande oefeningen combineren het zetten van stippen met het nauwkeurig sturen van het tekenspoor. De punten worden eerst neergezet en daaromheen wordt het tekenspoor gemaakt.

 

 Richtingsverandering:

Het schrijven vraagt om een fijnzinnige sturing van de motoriek in wisselende richtingen. Elke richting beheersen, elke richting vast kunnen houden, dat is pas mogelijk als je alle richtingen bewust kunt sturen en beheerst.
Het is dan ook aan te raden om de volgende oefeningen groot en klein uit te voeren.  

a. Heen en weer                                        

 

krassen 001 kopie

gebogen lijn  in gesloten vorm

 

krassen 001 kopie 2

rechte lijn in gesloten vorm

 

b. rechte en kromme

                    richting rechte            richting kromme

                         richting rechte                                         richting kromme

 

c. voorwaarts terugwaarts

                                                   dubbelec 001 kopie 5

                                                       gebogen lijn in twee richtingen

 

 

 


Stop en startbewegingen

Alle letters hebben een aanzet, een begin en een rustpunt. Tussen deze twee punten golft een ritmisch opgebouwde lijn. Het goed kunnen starten en stoppen vraagt om een beheersing van de fijne motoriek. Deze oefening dient als voorbereiding voor het schrijven op de l

Het is een goede oefening voor kinderen die tijdens het schrijven doorschieten,  uitschieten of rommelige letters maken van ongelijke grootte.

 

 a. Stopoefeningen

inpotje 001 kopie 5inpotje 001 kopie 4

 

                         voor de lijn stoppen                                           in de kom stoppen

 

We maken een krachtige lijn die met enige snelheid wordt neergezet. De lijn stopt net voor de vertikaal getekende lijn of in het kommentje.

 

 

b. startoefeningen

                       inpotje 001 kopie 3                    inpotje 001 kopie 2

                      vanuit linkerzijde starten                                    vanuit punt starten     

 

De lijn wordt vanuit een gemeenschappelijk punt (links vanuit een denkbeeldige verticale lijn, rechts vanuit een punt, onder vanuit een kommetje) met kracht aangezet. De lijn stopt door het verminderen van druk.

inpotje 001 kopie

 

vanuit kom starten     

 

egeltje 001 kopie 3

 

starten en stoppen

In deze laatste oefening komen beide oefeningen samen: starten en stoppen.

 


c. kapitalen

 

       kapitalen schrijfrichting K       kapitalen schrijfrichting M

            kapitalen schrijfrichting K                   kapitalen schrijfrichting M

 

drukletter schrijfrichtig dd. drukletters

drukletter schrijfrichtig g   

              drukletters schrijfrichting g                         drukletters schrijfrichting d

 

 

e. lopende schrift

lopend schrift schrijfrichting l                 lopend schrift schrijfrichting m

           lopend schrift schrijfrichting l                   lopend schrift schrijfrichting m      

 


Snelheid maken

Deze oefening laat kinderen bewegingen maken met een snelheid die opgevoerd kan worden. Het automatiseren van bewegingspatronen staat hierin dan ook centraal

 

Als kinderen het verbonden schrift beheersen werk dan door het geven van eenvoudig dictee aan het opvoeren van de snelheid. Dit ter voorbereiding op de middelbare school, waar veel kinderen problemen hebben met het tempo (in een leesbaar handschrift). In klas 6 kan een kind minimaal 60 letters per minuut schrijven. 75 tot 90 letters per minuut is wenselijk.

 

a. Bij start acceleratie

egeltje 001 kopie 2         egeltje 001 kopie            

                      egeltje                                                    vuurwerk                    regen        

 

b. Bij stop decelleratie

 

 

 

                                   inpotje 001 kopie 4

                                                                        in de kom

 

 

 


c. Zigzaggen tussen parallelle lijnen

 

                        zigzaggen 1                        zigzaggen 2

                    zigzaggen 1                                                 zigzaggen 2

 

Wanneer de parallelle lijnen met waskrijt zijn getekend en de dwarslijnen daar met potlood ingetekend moeten worden kunnen de kinderen aan de gladheid van het krijtspoor voelen of ze moeten omkeren. De oefening handelt over de potloodlijnen.

 

4.7 Vloeiendheid van bewegen:

Deze oefening kan goed worden gecombineerd met andere oefeningen die in deze lijst voorkomen:
met spanning en ontspanning.

met snelheid

met nauwkeurigheid

 

De oefeningen zijn in hogere klassen geschikt voor de kinderen die het blokschrift en het verbonden schrift blijven combineren en zo de vloeiendheid in hun handschrift missen.

 

a. Lussen

lussen 001 kopie 4

                    van groot naar klein

 

lussen 001 kopie 3   

lussen opwaarts                                            lussen neerwaarts

 

     lussen 001 kopie 2             lussen 001 kopie

lussen smal en breed                                    boven en onder

 

 

 

b. Berg en dal

ompunt 001 kopie 11            dal

    ompunt 001 kopie 10     dal met richtingverandering     

     ompunt 001 kopie 9    berg en dal

 

               


c. Hoeken en lussen

 

                ompunt 001 kopie 8 recht van groot naar klein

     ompunt 001 kopie 7   hoeken en lussen

                                         
ompunt 001 kopie 5   ompunt 001 kopie 6          ompunt 001 kopie 3             ompunt 001 kopie 4 

hellende lus                         staande  lus                    ingesloten lus              lus metamorfose

 

                               ompunt 001 kopie 2

 

                                        cirkel met lussen

ompunt 001 kopie

                                         guirlande om punten

 


d. Schrijfpatronen

 

De volgorde van schrijfpatronen kan in de eerste klas als volgt worden aangeboden.

 

open guirlande

open guirlande

gesloten guirlande

gesloten guirlande

open arcade

open arcade

 

gesloten arcade

gesloten arcade

 

zigzag

zigzag

0-vorm

o-vorm

 

golflijn

golflijn

losse halen

losse halen

 

 

 

 

Nauwkeurigheid:

Wanneer kinderen een zekere vloeiendheid van bewegen hebben ontwikkeld, kunnen ze steeds meer tempo maken. Pas daarna kan aandacht besteed gaan worden aan nauwkeurig werken. Gebeurt dit te snel dan zal het tot verkramping leiden

 

a. Van groot naar klein
lussen 001 kopie 4          rechtelijnen 001 kopie

      lussen van groot naar klein                                 zaagtand van groot naar klein

  

 

dubbelec 001 kopie               dubbelec 001 kopie 4

                  stromend van boven naar beneden        stromend van links naar rechts


b. van stromend naar scherp
Het omkeerpunt van de bewegingen wordt in de volgende vorm steeds preciezer, van een flauwe bocht tot een scherpe punt.

 

dubbelec 001 kopie 3

                                                      stromend scherp

c. volgen
Het kind tekent een kleurige lijn (vloeiend en vlot) en volgt deze in een andere kleur (nauwkeurig en langzaam werkend.

dwalen met volgen

 

                                                        dwalen met volgen

 

 

Voorbereidende lettervormen

 


De volgende voorbereidende schrijfoefeningen zijn vooroefeningen voor het maken van letters. Deze oefeningen helpen de kinderen om de schrijfbeweging van bepaalde letters vanuit een ritmische herhaling te oefenen. Ook worden identieke bewegingspatronen in letters geoefend ( de zgn. letterfamilies)

Met nadruk willen wij erop wijzen dat dit voorbereidende oefeningen zijn. We zijn nog steeds niet bezig met het schrijven van letters en woorden.

Dit om te voorkomen dat kinderen deze vormen als de letters gaan zien, zoals het meisje in het volgende voorbeeld.

 

 

naam onder een tekening

een naam op een tekening

 

a.  Vanuit lemniscaat


Scannen0015Scannen0013

 

                        liggende lemniscaat                        liggende lemniscaat met letter

Scannen0014Scannen0012

         liggende lemniscaat met twee letters       liggende lemniscaat met verschillende letters

 

 


b. Vanuit cirkel

a
a vanuit de cirkel

              
dubbelec 001 kopie 2

opbouw van cirkel naar letter

 

 

c. Letterfamilies

letters 001 kopie 4

 

letters 001 kopie 3

                                                     boog linksom

letters 001 kopie 2_bewerkt-1

lussen onder

letters 001 kopie_bewerkt-1

lussen boven

letters2 001 kopie 4

golfje

letters2 001 kopie 3

boogje

letters2 001 kopie 2

kuiltje

001

overigen

 


d. Alfabet in kapitalen

                             Kapitalen

                                                           kapitalen

 

e. Alfabet in drukletters

drukletters

drukletters


f. Alfabet in lopend schrift

 

     lopend schrift